Brak produktów w koszyku.

Regulamin

§1
Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:
 1. Sprzedawca –dostarczający towary za pośrednictwem Serwisu.
  Agencja Reklamowa ArtCoders Piotr Tobiasiewicz
  ul. Podhalańska 2/76
  34-400 Nowy Targ
  NIP 735 247 46 11
  REGON 120889615
  Tel. 790 815 721
  e-mail: biuro@artcoders.pl
 2. Użytkownik – kupujący każdy, kto korzysta z towarów udostępnianych za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę.
 3. Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną www.shop.wyjechane.pl
 4. Towary – rzeczy ruchome oznaczone, co do gatunku lub co do tożsamości będące przedmiotem dostawy na zamówienie Użytkownika przez Sprzedawcę w wykonaniu umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron.
 5. Potwierdzenie Realizacji – zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące towaru oraz szczegóły dostawy.
 6. Dostarczanie Produktów – sprzedaż towarów.
 7. Mail – adres poczty elektronicznej.
 8. Strony – Sprzedawca i Użytkownik.

§2
Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania towarów za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3.  Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4.  Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu, co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty, z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią. Do dostarczania towarów ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 5.  Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§3
Rodzaj i zakres działalności

Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu (sprzedaży) towarów w postaci odzieży oraz gadżetów z nadrukiem.

§4
Zawarcie Umowy

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim towarów, tylko zaproszenie do składania ofert.
 2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.
 3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy. Oferta wiąże Użytkownika przez 7dni od chwili dojścia do niego potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.
 4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3 nie stanowi przyjęcia oferty jest nim dopiero Potwierdzenie Realizacji, które powinno z§6 – Realizacja Zamówieniaostać wysłane niezwłocznie. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Potwierdzenia Realizacji na wskazany przez Użytkownika adres mailowy w terminie 5 dni od chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania oferty, oferta wygasa.
 5. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Realizacji.
 6. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.

§5
Składanie Zamówienia

 1. Składanie zamówienia następuje poprzez:
  1. poprzez utworzenie konta w Serwisie – zarejestrowanie Użytkownika, a jeżeli Użytkownik jest już zarejestrowany – zalogowanie się w Serwisie;
  2. wybór towarów oferowanych w Serwisie;
  3. w przypadku dokonywania zakupu bez rejestracji; poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia ze wskazaniem: danych kupującego oraz potwierdzenia i wyboru przesyłki.

§6
Realizacja Zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności towaru, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszystko, co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§7
Dostawa Towaru

 1. Zamówione towary zostaną dostarczone w sposób wskazany w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik wybrał dostarczenie Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora szacunkowy termin dostawy na terenie Polski wynosi od 3 do 14 dni roboczych od dnia wysyłki towaru.
 3. Koszty poszczególnych sposobów dostawy zostały przedstawione pod linkiem http://shop.wyjechane.pl/strony/koszt-dostawy

§8
Odstąpienie

 1. Użytkownik będący kupującym może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Sprzedawcy w terminie dziesięciu dni od dnia wydania towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W sytuacji określonej w ust. 1 Użytkownik zwraca Sprzedawcy towar. Zwracany towar musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz zwrotu zakupionego towaru zwraca wpłacone pieniądze w sposób wskazany przez Użytkownika.

§9
Wymagania techniczne

 1.  Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca poprawne wyświetlenie zawartości serwisu,
  3. włączona obsługa Cookies i Java Script.
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

§10
Polityka plików Cookies

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: http://shop.wyjechane.pl/polityka-plikow-cookies

§11
Płatności

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony towar.
 2. Zapłata jest możliwa w formie:
 3. Cena i inne istotne warunki związane z towarem są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu. Ceny zawierają podatek VAT. Nie zawierają natomiast kosztów dostawy.
  1. gotówkowej przy wyborze opcji przesyłki pobraniowej,
  2. przelewem  na konto:
   Bank Millennium S.A. w Nowym Targu  nr rachunku 20 1160 2202 0000 0001 3890 9682
  3. przelewem na konto za pośrednictwem systemu płatności PayU.
 4. Podane w Serwisie kwoty są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług VAT.
 5. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. Jeżeli Użytkownik zgłosi w formularzu zamówienia żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia faktury.

§12
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących towarów poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego wybierając opcję Reklamacje, dostępnego na stronie Serwisu.
  Na prośbę Sprzedawcy, Użytkownik udostępni zdjęcie reklamowanego towaru ze wskazaniem wady, bądź odeśle towar na adres Sprzedawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),
  2. numer zamówienia oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji towar zostanie dostarczony bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie towaru nie będzie możliwe Sprzedawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni. Ponowne dostarczenie towaru nastąpi w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

§13
Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem:  www.shop.wyjechane.pl, jest Agencja Reklamowa ArtCoders Piotr Tobiasiewicz, ul. Podhalańska 2/76, 34-400 Nowy Targ, NIP 735 247 46 11, REGON 120889615; zwanym dalej Administratorem.
 2. §2 – PoUżytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu chyba, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne do realizacji zamówienia. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych osobowych i informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych może nastąpić w przypadku dokonywania rejestracji w Serwisie, złożenia zamówienia lub w przypadku subskrypcji newslettera. Użytkownik wyraża zgodę poprzez złożenie stosownych oświadczeń o wyrażeniu zgody.
 4. W przypadku złożenia zamówienia w Serwisie; Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:
  1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
  2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Numer Identyfikacji Podatkowej,
  3. adres e-mail,
  4. adres wysyłkowy (kraj, województwo, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu),
  5. numer telefonu w przypadku jego posiadania.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom, którzy przekażą swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, pozycja 926, z późn. zm.).
 6. Dane podane w ust. 4 są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia złożonego w Serwisie. Powyższe dane będą przekazane firmie odpowiedzialnej za dostarczenie przesyłki w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika.
 7. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). W ramach uzyskanej od Użytkownika zgody Administrator może przesyłać na podany przez Użytkownika adres e-mail newslettery zawierające informacje o promocjach, konkursach i nowościach publikowanych w Serwisie.
 8. Użytkownik może w każdej chwili anulować otrzymywanie informacji handlowych poprzez wysłanie drogą mailową na adres biuro@shop.wyjechane.pl zgłoszenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych lub złożenie powyższej rezygnacji poprzez kliknięcie w link dezaktywujący adres e-mail znajdujący się w otrzymanym newsletterze. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem Konta.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Sprzedawcą.
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy się skontaktować z Sprzedawcą,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy się skontaktować z Sprzedawcą,
  4. po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 4, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Sprzedawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  5. dane, o których mowa w ust. 4 przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę.
 10. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 11. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 12. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

§14
Własność intelektualna

Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§15
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.
 2. Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 4.  Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 7. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.